Home » Beleidsplan

Beleidsplan

Het RSIN nummer van Medewerkers in Cursillo Nederland is 0087 28 446

Het bestuur van Cursillo Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • voorzitter: Albert Allaart
  • penningmeester: Martha Vermeulen
  • secretaris: Aad van Geest
  • bestuurslid: Erna van Geest

Beloningsbeleid:
Cursillo Nederland keert geen vacatievergoedingen, salaris of presentiegelden uit.
Voor reiskosten ten behoeve van de activiteiten van de vereniging kan bij gebruik van openbaar vervoer een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten worden uitgekeerd. Bij gebruik van eigen auto kan een kilometervergoeding conform de norm van de belastingdienst worden gedeclareerd en betaald.
Gebruik van eigen kantoorfaciliteiten en computerapparatuur e.d wordt niet vergoed.

Beleidsplan Medewerkers in Cursillo Nederland.

De vereniging Medewerkers in Cursillo Nederland is opgericht op 8 Maart 1988, met een notarieel vastgelegde akte, voor het beheer van de inkomsten en uitgaven van vereniging. Het bestuur geeft leiding aan de “werkzaamheden” van de medewerkers.

Deze “werkzaamheden” dienen te bestaan uit het plannen, voorbereiden van en het geven van weekends van geloofsverdieping, in de traditie van de katholieke Kerk, volgens de zogenaamde Ideas Fundamentales (Grondgedachten) en structuur van de wereldwijde Cursillobeweging.

Het bestuur van de vereniging Medewerkers in Cursillo Nederland bestaat momenteel (7 April 2024) uit de volgende, bij UBO geregistreerde personen.:

Allaart, Albert Pieter, 07-05-1960, Voorzitter

Vermeulen-Flachs, Martina Maria Catharina Mathilde, 02-09-1962, penningmeester

van Geest, Adrianus Johannes, 19-10-1942, secretaris

van Geest-Ameling, Erna Elisabeth Antonia, 25-06-1943, bestuurslid.

Cursillo Nederland is lid van de Internationale Cursillobeweging en wordt daar vertegenwoordigd door van Geest, Adrianus en van Geest-Ameling, Erna.

Cursillo Nederland is een door het Nederlands Episcopaat erkende beweging binnen de Nederlandse Katholieke Kerk.

1

De te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling.

Om het doel te verwezenlijken worden de volgende werkzaamheden verricht

Het voorbereiden en geven van geloofscursussen volgens de grondbeginselen van Cursillo, zoals neergelegd in de Ideas Fundamentales.

De vorming en training van de medewerkers , die deze cursussen kunnen en mogen geven. De vorming en training dient te geschieden aan de hand van de “Grondgedachten” (Ideas Fundamentales) derde editie.

Het plannen van de cursilloweekenden

Het houden van bijeenkomsten, nodig voor de voorbereiding van de cursilloweekenden

Het bekendmaken van de data van de weekenden en het werven van deelnemers.

Het maken van afspraken met het “huis” (bezinningscentrum of klooster)

waar het weekend zal plaatsvinden.

Het (laten) bijhouden van de website van Cursillo Nederland

Het periodiek laten verschijnen van de zogenaamde Vriendenbrief. (Cursillobrief)

Het onderhouden van de contacten met het bestuur van Cursillo op zowel het Europese continent (Gruppo Europeo de Cursillo de Christiandad) als op wereldniveau. (Organismo Mundial de Cursillo de Christiandad)

Bij de uitvoering van alle werkzaamheden zijn de statuten kaderstellend

Om de doelstellingen van Cursillo in de toekomst te kunnen blijven waarmaken zal een samenwerking met andere vernieuwingsbewegingen en nieuwe bewegingen en gemeenschappen binnen de katholieke kerk in Nederland noodzakelijk zijn. Hierover is overleg gaande binnen het “overleg nieuwe bewegingen”. Hierbij dient te worden gezorgd dat de eigenheid van Cursillo, zoals beschreven in de “Grondgedachten” (derde editie ) ook in de toekomst zal worden behouden.

Hiertoe zal op korte termijn een meerjarenplan worden voorbereid. Het beleidsplan zal daarmee worden aangevuld.

2

De wijze van werving van inkomsten.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit;

de door de deelnemers betaalde kosten van het weekend, waarbij aan de deelnemers wordt gevraagd om, zo mogelijk, meer te betalen dan de werkelijke kosten, om het zo voor minder draagkrachtigen mogelijk te maken om tegen lagere betaling dan de werkelijke kosten, deel te nemen aan het weekend.

Aan het eind van het jaar wordt in de voornoemde Vriendenbrief, die onder de eerdere deelnemers aan Cursilloweekends verspeid wordt, een oproep gedaan voor het geven van giften, om daarmee de niet door de inkomsten uit het weekend gedekte kosten en alle overige kosten die de werkzaamheden met zich brengen te dekken.

Ook bestaat de mogelijkheid tot legateren. Een legaat in het verleden is toen toegevoegd aan de reserve. Verder heeft de vereniging geen bronnen van inkomsten

3

Het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

De reserve van de vereniging staat op een bankrekening. Deze gelden dienen te worden gebruikt voor het uitvoeren van de in punt 1 genoemde werkzaamheden.

Voor deelname aan de vergaderingen van het bestuur, de vergaderingen en voorbereidingsbijeenkomsten voor een Cursilloweekend kan een een reiskosten-vergoeding worden betaald, volgens de normen van de Belastingdienst.

Reis- en verblijfskosten van medewerkers voor werkzaamheden tijdens een cursillo-weekend worden door de medewerkers zelf betaald. Voor minder draagkrachtige medewerkers mogen en kunnen deze kosten (deels) uit de reserve worden betaald.

De kosten voor verblijf en deelname aan de bijeenkomsten van het Europese bestuur dienen door de medewerkers zelf te worden betaald.

De reiskosten voor bijeenkomsten van de internationale besturen kunnen aan de deelnemers worden vergoed. Deze dienen te worden betaald uit de reserve. Als de reserve ophoud te bestaan zullen alle kosten door de medewerkers zelf moeten worden betaald.

De vereniging betaald geen vacatiegeld

Voor het beheer van het vermogen en verantwoording van de inkomsten en uitgaven wordt een financiële Administrate bijgehouden, ter verantwoording

Daartoe wordt ook de jaarvergadering (verantwoording financieel en uitvoerend beleid) voor de medewerkers georganiseerd. Deze vergadering is de vergadering van het bestuur, tezamen met alle door het bestuur als medewerker toegelaten deelnemers van een cursilloweekend.

4

Leden van de vereniging.

Lid worden van de vereniging kunnen uitsluitend die personen, die medewerker zijn aan de cursillo-weekenden. Voorwaarde om medewerker te kunnen worden is: hebben deelgenomen hebben aan een Cursilloweekend en de vormingsdagen voor medewerkers blijven volgen.

De bestuursleden zijn allen medewerker.

Opgesteld:

A P Allaart, voorzitter.

A J van Geest, secretaris.